บริการของเรา

บริการของเรา

  • นำเข้าและส่งออก อาหารแช่แข็ง
  • นำเข้าและส่งออก เครื่องจักร และเครื่องมือต่าง ๆ
  • นำเข้าและส่งออก สินค้าที่เป็นวัตถุอันตราย และสินค้าทั่วไป
  • ยื่นขอใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า
  • ยื่นขอเปิด L/C  รวมถึงการขายตั๋วผ่านธนาคาร
  • บริการขนส่งทางเรือ และทางอากาศ
  • บริการขนส่งทางบก
  • ยื่นเรื่องขอรับเงินชดเชยอากร
  • ยื่นเรื่องขอคืนอากร 19 ทวิ
  • รับปรึกษา และแนะนำการนำเข้าและส่งออก

 

ท่านสามารถมั่นใจในการให้บริการของเราได้ เพราะว่า

ประสบการณ์

บริษัทมีประสบการณ์มากว่า 20 ปี ในการบริการทางด้านชิปปิ้ง และขนส่งระหว่างประเทศแบบครบวรจร

คุณภาพของงาน

เรารับประกันคุณภาพในการบริการของเรา อยู่ในระดับมาตราฐานสากล โดยมีผู้ชำนาญการศุลกากรประจำบริษัท คอยตรวจสอบงานต่างๆทั้งนำเข้า และส่งออก

มุ่งมั่นที่จะก้าวต่อไปข้างหน้า

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงการบริการของเราให้มีศักยภาพเป็นเลิศอยู่เสมอ มีการพัฒนาทั้งบุคลากรและเทคโนโลยีให้ทันสมัยสอดรับกับกรมศุลกากร และการเติบโตของธุรกิจ

การบริการเป็นหัวใจหลัก

เราให้บริการและยึดมั่นเสมอว่า ความพอใจของลูกค้า ย่อมมาเป็นที่หนึ่งเสมอ